Cais am Hyfforddiant gan Gyfoedion

Diolch am eich cais am hyfforddiant gan eich cyfoedion o’r Gwasanaeth Cymorth Proffesiynol i Waith Cymdeithasol (GCPGW). Er mwyn dechrau’r broses i’ch cofrestr, llenwch y ffurflen hon os gwelwch yn dda. Bydd hyn yn rhoi mynediad i chi at blatfform diogel GCP.

Ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen hon, byddwch yn derbyn ebost ar wahân gan GCPGW yn eich gwahodd i ymuno a Phlatfform GCPGW. Bydd yr ebost hwn yn cynnwys cyfarwyddiadau, gam wrth gam, ar sut i gofrestru ar y gwasanaeth diogel, sut i ddod o hyd i hyfforddwr ac i wneud apwyntiad. Y rheswm dros y broses dau gam yma yw sicrhau eich diogelwch a’ch preifatrwydd.

Nodwch bydd unrhyw wybodaeth a roddir gennych ar y ffurflen hon yn galluogi ni i roi gwell cefnogaeth i chi a chaiff ei ddefnyddio i’r amcanion i’ch cofrestru chi ar blatfform Gwasanaeth Cymorth Proffesiynol yn unig.

Request for Peer Coaching

Thank you for requesting peer coaching from the Social Work Professional Support Service (SWPSS). Please complete this form to commence the registration process which will give you access to the secure PSS platform.

Once you have submitted this form, you will receive a separate email invitation from the SWPSS to join the SWPSS Platform. This email will include step-by-step instructions on how to register on the secure service, find a coach and book an appointment. The reason this is a two-step process is to ensure your security and privacy.

Please note that any information you provide on this form will enable us to better support you and will be used solely for the purposes of registering you on the Social Work Professional Support Service platform.


Cwestiynau rhaid i chi eu hateb fel y gallwn roi’r gefnogaeth gorau i chi:
Questions we need you to answer so we can best support you:
Darllenwch Cod Moeseg BASW os gwelwch yn dda / Please read the BASW Code of Ethics

Rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda, os hoffech gael eich sesiynau hyfforddi yn y Gymraeg / Please let us know if you would prefer to hold your coaching sessions in Cymraeg

Helpwch ni i’ch helpu chi yn well ac i wella’r gwasanaeth trwy ateb y canlynol: / Help us to support you better and improve the service by answering the following:

Dangoswch y Cyfrinair / Show Password

Mae BASW Cymru (rhan o BASW DU) a ‘Strengthening Practice’ wedi ymrwymo i reolaeth gyfrifol o ddata ac yn cefnogi egwyddorion Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) yn y Deyrnas Unedig. Mae negeseuon ebost a gwybodaeth am restrau a gafodd eu prosesu trwy Wasanaeth Cymorth Proffesiynol i Waith Cymdeithasol yn cael eu storio oddi mewn i system gwasanaeth ebost BASW, system ebost ‘Strengthening Practice’ a phlatfform ar sail wefan a Microsoft yn westeiwr arno, ac yn unol â pholisïau Diogelu Data a phreifatrwydd BASW. Bydd eich data yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cymryd rhan yn y Gwasanaeth Cymorth Proffesiynol yn unig ac ni chaiff ei ddefnyddio i unrhyw amcanion eraill heb eich gwybodaeth a’ch caniatâd penodol chi.

BASW Cymru (part of BASW UK) and Strengthening Practice are committed to responsible data management and subscribe to the principles of the General Data Protection Regulations (GDPR) in the United Kingdom. Emails and listing information processed through the Social Work Professional Support Service are stored within the BASW UK email service, the Strengthening Practice email system, and a web-based platform hosted by Microsoft and are subject to BASW’s Data Protection and privacy policies. Your data will be used only for participation in the Professional Support Service and will not be used for any other purpose without your express knowledge and consent.

Gadwch i ni wybod os hoffech wybod mwy (trwy ebost) am BASW Cymru a’r buddiannau sydd ar gael.
Please let us know if you would like to hear more (by email) about BASW Cymru and the benefits on offer.


Amrywiaeth a Chyfleoedd Cyfartal / Diversity and Equal Opportunities

Ein nod yw bod yn ddarparwyr cyfleoedd cyfartal, a’n polisi yw bod pawb yn cael ei drin yn gyfartal waeth beth fo’r hil, lliw, ethnigrwydd, cenedligrwydd, anabledd, oedran, rhyw, tueddfryd rhywiol neu statws priodasol, lle ni all unrhyw un o’r rhain ddangos ei fod yn ofynnol ar gyfer y rôl sydd dan sylw.

We aim to be an equal opportunities provider, and our policy is that all people receive equal treatment regardless of race, colour, ethnicity, nationality, disability, age, gender, sexual orientation or marital status, where any of these cannot be shown to be a requirement of the role concerned.

Rydym angen eich help a’ch cydweithrediad chi i alluogi hyn: mae llenwi’r ffurflen hon yn wirfoddol.
We need your help and co-operation to enable this, filling in this form is voluntary.Pa grŵp ydych chi'n uniaethu fwyaf ag ef? / Which group do you most identify with? The options are listed in alphabetical order.Beth yw eich crefydd neu eich cred (yn cynnwys di-gred)? / What is your religion or belief (including non-belief)?


Nid yw tarddiad ethnig yn ymwneud a chenedligrwydd, man geni neu ddinasyddiaeth. Mae’n ymwneud a’r grŵp rydych yn credu eich bod yn perthyn iddo.
Ethnic origin is not about nationality, place of birth or citizenship. It is about the group to which you perceive you belong.

A ydych yn ystyried eich hun i fod ag anabledd? / Do you consider yourself to have a disability?
* maes angenrheidiol / required field

Gwiriwch blwch sothach eich ebost os nad ydych yn derbyn cadarnhad o’ch cofrestriad os gwelwch yn dda.

Please check your junk email box if you do not receive confirmation of your registration.