Ffurflen Gofrestru i Hyfforddwyr Gwirfoddol

Diolch i chi am gynnig bod yn hyfforddwr gwirfoddol gyda Gwasanaeth Cymorth Proffesiynol i Waith Cymdeithasol (GCPWC).

Wedi i chi gwblhau’r ffurflen ar-lein isod, fe ystyrier eich bod yn deall mai rôl wirfoddol yw hon ac y byddwch yn cynnig hyd at bedair awr i hyfforddi pob mis am gyfnod o chwe mis.

Unwaith y  byddwch wedi cyflwyno’r ffurflen, bydd aelod o dîm gweinyddol GCPWC yn cysylltu â chi i ofyn am dystiolaeth adnabod i ddangos pwy ydych fel y gallem eich paratoi ar gyfer Platfform GCPWC. Y rheswm am y broses gwirio aml gam hwn yw i amddiffyn eich diogelwch a’ch preifatrwydd chi a’r rhai sy’n cymryd rhan.

Unwaith bydd eich tystlythyrau wed cael eu cadarnhau gan aelod o’r tîm gweinyddol, byddwch yn derbyn ebost ar wahân oddi wrth GCPWC, yn eich gwahodd i ymuno a phlatfform GCPWC. Bydd yr ebost yn cynnwys cyfarwyddiadau, gam wrth gam, ar sut y gallwch gofrestru ar y gwasanaeth diogel, sut i  gyflwyno eich manylion bywgraffiadol a sut i reoli eich calendr a’ch apwyntiadau.

Nodwch, os gwelwch yn dda, bydd y wybodaeth a roddir gennych ar y ffurflen hon yn cael ei ddefnyddio i amcanion i’ch cofrestru chi fel hyfforddwr gwirfoddol ar blatfform GCPWC  yn unig.

Ac unwaith eto, diolch i chi am gynnig eich amser prin i helpu eich cydweithwyr cymdeithasol yn ystod cyfnod yr argyfwng COVID-19 a thu hwnt.

Registration Form for Volunteer Coaches

Thank you for offering to be a volunteer coach with the Social Work Professional Support Service (SWPSS).

When you complete the online form below, you are deemed to understand that this is a volunteer role and that you will need to offer up to four hours of coaching a month for a period of 6 months.

Once you have submitted the form a member of the SWPSS administration team will contact you to request evidence of your identity and credentials so that you can be set up on the SWPSS Platform. The reason this is a multiple-step verification process is to protect the security and privacy of yourself and the participants.

Once your credentials have been confirmed by a member of the administration team, you will be sent a separate email invitation from SWPSS to join the SWPSS Platform. This email will include step-by-step instructions on how to register on the secure service, enter your biographical details, and manage your calendar and appointments.

Please note that the information you provide on this form will be used solely for the purposes of registering you as a volunteer coach on the SWPSS Platform.

And once again, thank you for offering your valuable time to help your social work colleagues during the Covid-19 Crisis and beyond.


Manylion Personol / Personal Details

Rhowch i ni eich enw a’ch manylion cyswllt os gwelwch yn dda. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei ddefnyddio i amcanion prosesu eich cais ac i’ch sefydlu ar y platfform hyfforddi yn unig. Os nad ydych, am unrhyw reswm, am symud ymlaen i fod yn hyfforddwr, bydd y wybodaeth hon yn cael ei ddinistrio.

Please provide us with your name and contact details. This information will only be used for the purposes of processing your application and to set you up on the coaching platform. If for any reason you do not proceed as a coach, this information will be destroyed.

Dangoswch y Cyfrinair / Show Password


Rhowch i ni, os gwelwch yn dda, unrhyw brofiad blaenorol o hyfforddi neu gymwysterau priodol sydd gennych:

Please provide us with any previous coaching experience or relevant qualifications you may hold:

Cyflogaeth bresennol / Current employment

Rhowch i ni, os gwelwch yn dda, rhyw wybodaeth am eich profiad a’ch cyflogaeth bresennol, yn cynnwys:

Please provide us with some information about your experience and current employment, including:


Oherwydd y lle cyfyngedig sydd gan BASW ar gyfer yr hyfforddiant hyfforddi, rydym yn gofyn i’n hyfforddwyr gwirfoddol ymrwymo i’r cynllun am gyfnod byr. Rydym yn gofyn hefyd i chi gadw at God Moeseg BASW wrth weithio’n agos gyda’r gwasanaeth i sicrhau bod gennym ddisgwyliadau clir o sail gwerthoedd rhannol.

As BASW Cymru has limited places for the coaching training, we ask our volunteer coaches to commit to the scheme for a short period of time. We also ask you to agree to follow the BASW Code of Ethics in engaging with the service to ensure we have clear expectations of a shared values base.Rhowch enw dau y gellir cysylltu â hwy am eirda amdanoch os gwelwch yn dda. Os ydych yn cael eich cyflogi, gofynnwch i’ch rheolwr i ardystio’r cais hwn trwy fod yn ganolwr, os gwelwch yn dda.

Please provide two reference contacts. Where you are in employment, please ask your manager to endorse this application by acting as a referee.

Rhowch yr enw, swydd a’r cyfeiriad ebost os gwelwch yn dda / Please give their name, position and email address

Rhowch yr enw, swydd a’r cyfeiriad ebost os gwelwch yn dda / Please give their name, position and email address

Mae BASW Cymru (rhan o BASW DU) a ‘Strengthening Practice’ wedi ymrwymo i reolaeth gyfrifol o ddata ac yn cefnogi egwyddorion Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) yn y Deyrnas Unedig. Mae negeseuon ebost a gwybodaeth am restrau a gafodd eu prosesu trwy Wasanaeth Cymorth Proffesiynol i Waith Cymdeithasol yn cael eu storio oddi mewn i system gwasanaeth ebost BASW, system ebost ‘Strengthening Practice’ a phlatfform ar sail wefan a Microsoft yn westeiwr arno, ac yn unol â pholisïau Diogelu Data a phreifatrwydd BASW. Bydd eich data yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cymryd rhan yn y Gwasanaeth Cymorth Proffesiynol yn unig ac ni chaiff ei ddefnyddio i unrhyw amcanion eraill heb eich gwybodaeth a’ch caniatâd penodol chi.

BASW Cymru (part of BASW UK) and Strengthening Practice are committed to responsible data management and subscribe to the principles of the General Data Protection Regulations (GDPR) in the United Kingdom. Emails and listing information processed through the Social Work Professional Support Service are stored within the BASW UK email service, the Strengthening Practice email system, and a web-based platform hosted by Microsoft and are subject to BASW’s Data Protection and privacy policies. Your data will be used only for participation in the Professional Support Service and will not be used for any other purpose without your express knowledge and consent.

Gadwch i ni wybod os hoffech wybod mwy (trwy ebost) am BASW Cymru a’r buddiannau sydd ar gael.

Please let us know if you would like to hear more (by email) about BASW Cymru and the benefits on offer.


Amrywiaeth a Chyfleoedd Cyfartal / Diversity and Equal Opportunities

Ein nod yw bod yn ddarparwyr cyfleoedd cyfartal, a’n polisi yw bod pawb yn cael ei drin yn gyfartal waeth beth fo’r hil, lliw, ethnigrwydd, cenedligrwydd, anabledd, oedran, rhyw, tueddfryd rhywiol neu statws priodasol, lle ni all unrhyw un o’r rhain ddangos ei fod yn ofynnol ar gyfer y rôl sydd dan sylw.

We aim to be an equal opportunities provider, and our policy is that all people receive equal treatment regardless of race, colour, ethnicity, nationality, disability, age, gender, sexual orientation or marital status, where any of these cannot be shown to be a requirement of the role concerned.

Rydym angen eich help a’ch cydweithrediad chi i alluogi hyn: mae llenwi’r ffurflen hon yn wirfoddol.

We need your help and co-operation to enable this, filling in this form is voluntary.Pa grŵp ydych chi'n uniaethu fwyaf ag ef? / Which group do you most identify with?Beth yw eich crefydd neu eich cred (yn cynnwys di-gred)? / What is your religion or belief (including non-belief)?


Nid yw tarddiad ethnig yn ymwneud a chenedligrwydd, man geni neu ddinasyddiaeth. Mae’n ymwneud a’r grŵp rydych yn credu eich bod yn perthyn iddo.

Ethnic origin is not about nationality, place of birth or citizenship. It is about the group to which you perceive you belong.

A ydych yn ystyried eich hun i fod ag anabledd? / Do you consider yourself to have a disability?
* maes angenrheidiol / required field

 

Gwiriwch blwch sothach eich ebost os nad ydych yn derbyn cadarnhad o’ch cofrestriad os gwelwch yn dda.

Please check your junk email box if you do not receive confirmation of your registration.